1.      Abschnitt

 

030464 UE Anfängerübung zur Falllösung aus Bürgerlichem Recht (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030464&semester=2019S

 

030486 UE Anfängerübung zur Falllösung aus Bürgerlichem Recht (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030486&semester=2019S

 

030367 KU Juristische Recherche im grenzüberschreitenden Kontext (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030367&semester=2019S

 

2.      Abschnitt

 

030033 RE Repetitorium aus Zivilrecht (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030033&semester=2019S

 

030127 RE Repetitorium aus Unternehmensrecht I (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030127&semester=2019S

 

030717 UE Übung aus Zivilverfahrensrecht (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030717&semester=2019S

 

030148 RE Repetitorium aus Zivilverfahrensrecht (2019S)

 

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030148&semester=2019S

 

3.      Abschnitt

030491 RE Repetitorium aus Völkerrecht (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030491&semester=2019S

 

030576 UE Übung aus Steuerrecht (2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030576&semester=2019S

 

030451 RE Repetitorium aus Finanzrecht/Steuerrecht(2019S)

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030451&semester=2019S

 

Wahlfächer

 

030609 KU European Capital Markets Law (2019S)

 

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030609&semester=2019S

 

 

030367 KU Juristische Recherche im grenzüberschreitenden Kontext (2019S)

 

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030367&semester=2019S

 

030143 KU Introduction to the External Relations of the European Union (2019S)

 

https://ufind.univie.ac.at/de/course.html?lv=030143&semester=2019S